Gravity PM

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT

Nytänkande Fastighetsförvaltning i StockholmVälkommen till Gravity PM, en del av Gravity Group AB


Gravity PM erbjuder fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt drift och underhåll. Våra diplomerade förvaltare har en bakgrund inom fastighetsutveckling vilket gör att vi har större bredd än vad många andra förvaltningsbolag har. Vi strävar efter att erbjuda god service, att vara synliga på plats och vi dokumenterar allt i vårt digitala system. Våra processer är tranparenta och kostnadseffektiva.

Våra tjänster

Teknisk förvaltning


Våra förvaltare tar hand om underhållsplanering och upprättar planer för hur fastigheterna skall skötas över tid på ett miljömässigt och hållbart sätt. Med ett välplanerat underhåll minskas risken för driftstopp och närmiljön kan hållas trivsam och trygg.

Upphandlingsstöd


Vi tar hand om upphandling av entreprenader och tjänster med konkurrensutsättning av dessa. Efter analys levererar vi utvärdering av inkomna anbud samt beslutsunderlag. Arbeten och tjänster granskas genom besiktning och kontroller.

Fastighetsskötsel


En fastighet kräver löpande tillsyn och god teknisk kompetens. Vi erbjuder felanmälan med åtgärd. Våra fastighetsskötare har högt tekniskt kunnande och dokumenterar alla åtgärder och avläsningar i vårt system.

Projekt- och byggledning


Stambyten, fasadrenoveringar, balkongbyggen och andra stora renoveringa.

Vi är verksamma inom byggprocessens alla faser, från att utveckla projekt, leda utförandet genom hela projektgenomförandet och även stödja i förvaltnings- och driftfaser. 

Fastighetsutveckling


Våra arkitekter och konsulter tar fram hyresgästanpassningar, hjälper till med bygglov och detaljplaneändringar samt stöttar vid exploatering av fastighet och mark. Vi tar fram förslag till ändrad användning samt inventerar lagrum för om- och tillbyggnader.

Myndighetskontakter


Har ni tänkt bygga men är osäker på vad som krävs?

I de flesta byggprojekt måste olika slags anmälningar och ansökningar göras till myndigheter. Vi har lång erfarenhet och bra upprättade rutiner gällande myndighetskontakter. Här kan ni spara både tid och pengar!

Hållbarhet


Fastighetssektorn har en stor påverkan på miljön både initialt i produktionsskedet och långsiktigt när det gäller emissioner från byggmaterial, klimatmässigt när det kommer till förvaltning och energiförbrukning samt till slut då byggnaden en dag skall rivas och förhoppningsvis återvinnas så långt möjligt. Eftersom vi verkar inom denna sektor har vi ett extra stort ansvar att se till att vi själva har rätt utbildning och att leda våra kunder till klimatsmarta och långsiktigt hållbara lösningar. 

10

Arbetsmiljö


Vår absoluta strävan inom Gravity är att vi skall vara en jämställd verksamhet där alla medarbetare förstår att de är företagets viktigaste kapital. Vi vill att det skall vara tryggt och stimulerande att arbeta hos oss. Lika viktigt är det att bevaka arbetsmiljön i våra uppdrag, exempelvis genom att se till att använda säkra metoder och hjälpmedel i vårt dagliga arbete. Vi väljer också byggprodukter som är säkra och som bidrar till god ergonomi vid produktion och förvaltning.

15

Klimatinitiativ


Proaktivitet och viljan att förändra kan göra skillnad. Gravity har initierat flera projekt som vi tror kan bidra till ett större miljöengagemang. Vi har exempelvis projekterat många solcellsanläggningar och flera verksamheter för återbruk. Vi har anpassat byggnader för att spara energi vid kylning och uppvärmning.


Vi har initierat återbruksverksamhet med olika intressenter vilket lett till nya samarbeten och pilotprojekt med återbruk, studios och verkstäder.